ව්යාපාරික කාර්ය සාධන

ප්රතිචාර අනුපාතිකය (අවසන් දින 30)

100% ක් මෙම සැපයුම්කරු සම්බන්ධ වූ ගැනුම්කරුවන් පැය 72 ක් ඇතුළත ප්රතිචාර ලැබී.
(සටහන: අලිබබා වෙළඳ මධ්යස්ථානය සහ TradeManager එවූ ප්රතිචාර ඇතුලත් වේ)

සාමාන්ය ප්රතිචාරය කාලය (7 දින)

ලැබී පිළිබඳ පරීක්ෂණ සැපයුම්කරුගේ සාමාන්ය ප්රතිචාර කාලය පැය 12 ක් ඇතුලත වේ.

උද්ධෘත කාර්ය සාධන (අවසන් දින 30 ක්)

සැපයුම්කරු යවා ඇත 25ක් අවසන් දින 30 තුළ මිලදී ගන්නන්ට උපුටා දක්වයි.

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා කී

WhatsApp Online Chat !